Ochrana osobních údajů GDPR

V Souvislosti s novým nařízením Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů (můžete se setkat se zkratkou GDPR) Vás informujeme o následujícím:

 • Správcem vašich osobních údajů je EUROLATON CHEQUIA s.r.o.

 • Vaše údaje zpracováváme pro účely poskytování našich produktů.

 • Vaše údaje zpracováváme také podle zákona o osobních údajích č.101/2000Sb

 • Vaše údaje na dokladech archivujeme dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.

 • Vaše údaje jako například e-mail a telefon, je předáván přpravní službě, která vykovává dodání zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou níže uvedeného správce, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytnou dobu ke splnění stanoveného účelu zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít výhradně osoby pověřené správcem a další subjekty jen na základě pokynů správce a v souladu s uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů nebo na základě právních předpisů.

Níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) www.uklikare.cz  další možné varianty (dále jen „internetový obchod“), zejména Vašich identifikačních, kontaktních, popisných a transakčních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údaj

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je společnost EUROLATON CHEQUIA, s.r.o. se sídlem Wolkerova 2766; 272 01 Kladno, Česká republika, IČO: 28168178, DIČ: CZ28168178, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130153 (dále jen „správce“ nebo „EUROLATON“).

Kontaktní údaje správce a adresa pro doručování:
EUROLATON CHEQUIA, s.r.o. se sídlem Wolkerova 2766; 272 01 Kladno, Česká republika
e-mail: obchod@eurolaton.cz
telefon – zákaznická linka internetového obchodu: +420 774 116 168 (po-pá 09.00 - 16.00)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Na základě čeho a k jakým účelům budou Vaše osobní údaje zpracovávané?

Vaše osobní údaje mohou být správcem zpracovávané za těmito účely:

 1. Nákup v internetovém obchodu (e-shopu)

 2. Přímý marketing

 3. Cookies

 4. Dotazník spokojenosti

 5. Vyřizování reklamací

II.A  Nákup v internetovém obchodu (e-shopu)

Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávané za účelem uzavření kupní smlouvy mezi EUROLATON a Vámi jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu a potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu na zaplacení kupní ceny, dodání objednaného zboží na místo dodání určené kupujícím a jeho odevzdání oprávněné osobě, evidence kupujících pro administrativní účely, evidence objednávek pro řešení případných reklamací a související komunikace při provozování internetového obchodu.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávané na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (daňové povinnosti, vedení a uchování účetních dokladů apod.).

 1. doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu do doby, než budou všechna práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 • určení zaměstnanci správce,

 • Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6, Česká republika, IČO: 28935675 nebo jiná společnost zabezpečující správu a provoz webových stránek internetového obchodu, která má se správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů;

 • Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika, IČO: 47114983, PPL,ZÁSILKOVNA,LORENC LOGISTICS nebo jiná přepravní nebo doručovací společnost;

 • třetím stranám, a to jen v nezbytné míře za účelem splnění povinností správce vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy;

 • dalším subjekty jen v případech stanovených právními předpisy (např. pro správní/trestní řízení, ochranu práv spotřebitelů apod.) nebo pokud mají se správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytování Vašich osobních údajů správci prostřednictvím internetového obchodu je vždy dobrovolné a pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci a uzavření kupní smlouvy a zajištění dodávky zboží kupujícímu. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu Vám neumožní uzavření kupní smlouvy.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

Osobní údaje nejsou u tohoto účelu použity k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

II.B Přímý marketing

Osobní údaje (elektronický kontakt) Vás jako osoby, která zakoupila libovolné zboží v internetovém obchodě, mohou být správcem v tomto případě dále zpracovávané za účelem informování o akcích, novinkách, aktuálních slevách a důležitých obchodních i marketingových aktivitách správce týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje údaje budou v tomto případě zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Oprávněným zájmem správce je potřeba a možnost správce informovat své zákazníky v rámci tzv. přímého marketingu.

 1. doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu do doby, než budou všechna práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později, nebo do okamžiku, kdy jako kupující vznesete námitku proti tomuto zpracování odhlášením se z odběru novinek kliknutím na příslušný odkaz uvedený ve spodní části doručené e-mailové zprávy.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 • dalším subjektům jen v případech stanovených právními předpisy (např. pro správní/trestní řízení, ochranu práv spotřebitelů apod.) nebo pokud mají se správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

V zájmu přizpůsobování marketingových nabídek Vašim individuálním potřebám bude správce na základě historie Vašich objednávek vytvářet personalizované (individuálně cílené) marketingové nabídky. Na vytváření těchto nabídek bude využívat historii Vašich objednávek a Vaše marketingové a analytické cookies podle Vámi zvoleného nastavení cookies ve webovém prohlížeči, které vypovídají o Vašich osobních preferencí a chování v internetovém obchodě.

II.E Cookies

Pokud navštívíte webové stránky internetového obchodu nebo správce a zároveň máte v prohlížeči povolené přijímání cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něho čteme soubory cookies.

Co jsou cookies?

Cookie je malý textový soubor, který internetová webová stránka, již navštívíte, ukládá ve vašem počítači/mobilním zařízení. Soubory cookie se běžně používají proto, aby internetové stránky mohly fungovat nebo aby fungovaly efektivněji a také aby poskytovaly informace majitelům stránek. Tento soubor identifikuje specifické informace z Vašich předcházejících návštěv na webových stránkách z příslušného počítače/mobilního zařízení. Informace mohou například zahrnovat IP adresu připojujícího se počítače/mobilního zařízení, datum a čas návštěvy, odkazující se URL adresu, stránky navštěvované na webových stránkách internetového obchodu, typ použitého prohlížeče apod. Po odchodu z webové stránky jsou soubory cookies z počítače/mobilního zařízení zpravidla vymazané. Trvalé cookies zůstávají v počítači/mobilním zařízení až do uplynutí jejich platnosti, anebo vymazání uživatelem, a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies jsou tu umístěné službami třetích stran, které se objevují/používají na našich webových stránkách.

Soubory cookies je možné odmítnout nebo smazat změnou nastavení cookies. Odmítnutí některých cookies však může ovlivnit funkčnost webové stránky. Nastavení prohlížeče lze kdykoli změnit tak, aby soubory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval jejich ukládání, pokud s tímto použitím uživatel výslovně nesouhlasí. Instrukce pro změnu nastavení cookies najdete v Nápovědě každého prohlížeče.

Na webových stránkách internetového obchodu používáme tyto typy cookies:

 1. nezbytné (potřebné) cookies, které pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Tvoří základ pro provoz webových stránek a umožňují používání základních funkcí. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies. Jedná se o cookies, bez kterých by správce webových stránek nebyl schopný poskytovat svoje služby přes webové stránky, protože jsou nezbytné k jejich správnému fungování. Jedná se o soubory cookies, které existují jen po dobu, kdy uživatel prochází dotčené webové stránky. Právním základem při zpracování těchto cookies je ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Platnost těchto cookies je maximálně 1 rok.

 2. marketingové cookies -používají se za účelem poskytování a zobrazování reklamy na základě zájmů uživatelů webových stránek nebo shromažďování jejich osobních údajů pro budoucí marketingové účely. Účely používání marketingových souborů cookies jsou následující:

 • slouží na analýzu a vylepšování webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu;

 • efektivněji cílí přímou marketingovou komunikaci, ale také omezují počet zobrazení reklamy a měří efektivnost reklamních kampaní;

 • optimálně vytvářejí a neustále zkvalitňují služby, přizpůsobují webové stránky zájmům a potřebám uživatele a zlepšují jejich strukturu a obsah;

 • zjišťují, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané, na základě čehož lze optimálně přizpůsobit nabídku požadavkům uživatele;

 • umožňují sledovat návštěvnost webové stránky a využívání jejich různých funkcí;

 • pomáhají optimalizovat nabídku pro uživatele a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách;

 • slouží k vyhodnocení toho, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na webovou stránku dostávají;

 • slouží ke sběru anonymních statistik a ovládání stránky s cílem její optimalizace a zlepšení uživatelského pohodlí.

Právním základem při zpracování marketingových cookies je Váš souhlas udělený prostřednictvím nastavení/povolení jednotlivých typů cookies v prohlížeči. Na webové stránce internetového obchodu používáme tyto typy marketingových cookies:

 1. analytické cookies– slouží k získání údajů o návštěvnosti webové stránky, identifikují původ návštěvy a také zjišťují a sbírají informace o tom, jak využívá návštěvník tuto webovou stránku.

Právním základem při zpracování analytických cookies je Váš souhlas udělený prostřednictvím nastavení/povolení jednotlivých typů cookies v prohlížeči. Na webové stránce internetového obchodu používáme tyto typy analytických cookies:

II.F Dotazník spokojenosti

Pokud realizujete nákup zboží v internetovém obchodu, nezakážete zaslat dotazník spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky (viz https://www.overenozakazniky.cz) a zároveň máte v prohlížeči povolené přijímání cookies, Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávané v rámci oprávněného zájmu správce za účelem získání zpětné vazby o realizované objednávce a dodávce zboží.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje údaje budou v tomto případě zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněným zájmem správce je potřeba a možnost správce získat zpětnou vazbu od zákazníka ohledně realizované objednávky a dodávky zboží a získání certifikátu Ověřeno zákazníky.

 1. doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu nezbytně nutnou.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 • Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 07822774 za účelem získání zpětné vazby;

 • dalším subjektům jen v případech stanovených právními předpisy (např. pro správní/trestní řízení, ochranu práv spotřebitelů apod.) nebo pokud mají se správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.  

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

Osobní údaje nejsou u tohoto účelu použity k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

II.G Vyřizování reklamací

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávané v rámci oprávněného zájmu správce uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z podané reklamace a plnění jeho povinností v rámci prováděného reklamačního řízení.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávané, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi jako se subjektem údajů na Vaši žádost při evidenci, řešení a vyhodnocení podané reklamace ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, i pro splnění právní povinnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zejména uloženými právními předpisy na ochranu spotřebitele).

Vaše osobní údaje údaje budou také v tomto případě zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Oprávněným zájmem správce je možnost uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z podané reklamace.

 1. doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu nezbytně nutnou, a to až do doby, než budou všechna práva a povinnosti z podané reklamce vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 • dalším subjektům jen v případech stanovených právními předpisy (např. pro správní/trestní řízení, ochranu práv spotřebitelů apod.) nebo pokud mají se správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

Osobní údaje nejsou u tohoto účelu použity k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

III. Jaké máte práva?

Odvolat udělený souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat následujícími způsoby:

 1. e-mailovou zprávou zaslanou na adresu obchod@eurolaton.cz

 2. odhlášením se z odběru novinek kliknutím na příslušný odkaz uvedený ve spodní části doručené e-mailové zprávy,

 3. zasláním písemného oznámení s Vašimi identifikačními osobními údaji o odvolání souhlasu na adresu sídla správce s uvedením textu „GDPR – odvolaní souhlasu“ na obálce,

 4. zasláním poštovní datové zprávy do datové schránky správce (ID datové schránky wip2qf).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který nám byl dán před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům v souladu s čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů - máte právo na informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a na bezplatné poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu v souladu s čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů - přijímáme přiměřené opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás zpracováváme. Pokud víte, že údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné, prosím, informujte nás, abychom tyto informace opravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (právo být zapomenut) v souladu s čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, kdy osobní údaje, které jsme o Vás získali, už nejsou nadále potřebné k původnímu účelu zpracování. Vaše právo je však nutné vždy posoudit z pohledu všech relevantních skutečností. Například, můžeme mít uloženou právní povinnost Vaše údaje dále zpracovávat a uchovávat, což znamená, že v takovém případě Vám nebudeme moci ve Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů - za určitých okolností můžete požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo jejich zpracování je protiprávní.

Právo na informaci o příjemcích údajů v souladu s čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – pokud o to požádáte, informujeme Vás o příjemcích Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů - při splnění stanovených podmínek máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Právo na přenositelnost osobních údajů se však týká jen osobních údajů, u nichž se zpracování provádí automatizovaně a které jsme od Vás získali na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy s Vámi.

Právo vznést námitku v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů - máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, které je založené na našich oprávněných zájmech, včetně profilování založeného na tomto právním základu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje námi pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů na naší straně dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v případě České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

Domů :: Zásady ochrany osobních údajů

EUROLATON

GDPR obecné nařízení o ochranně osobních údajů

Copyright 2007 - 2023. Všechna práva vyhrazena  EUROLATON CHEQUIA s.r.o.
Webové stránky běží na systému Joomla. Vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.