Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné dodací a platební podmínky jsou závazné pro firmu EUROLATON CHEQUIA s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130153 (dále jen společnost), se sídlem v Kladně Wolkerova 2766, jako pro dodavatele podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „prodávající“) a pro všechny odběratele podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „kupující“) prostřednictvím obchodu prodávajícího.

1.2 Odběratelsko-dodavatelské vztahy v rámci podnikatelské činnosti obchodní se řídí zákonem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a všeobecné platební podmínky jsou v jeho rámci upřesněním a aplikací na podmínky společnosti.

1.3 Dále uvedené všeobecné dodací a platební podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje a dodávky společnosti, nejpozději však vždy platí jako kupujícím akceptován, při přejímce zboží nebo výkonů (služeb), čímž se vylučuje jakákoli možnost odlišného protisměrného uplatnění nákupních podmínek odběratele.

2. Rozsah a závaznost našich obchodních plnění.

2.1 Zakázky (objednávky) jsou pro nás závazné jen tehdy, jsou –li buď námi potvrzeny písemně, realizovány dodávkou nebo vyúčtování (vystavením faktury).

2.2 Dohodou nebo zvláštním ujednáním odlišné od těchto všeobecných dodacích podmínek, uzavřené našimi zástupci, jsou pro společnost závazné jen tehdy, jsou-li písemně potvrzeny jednateli společnosti.

2.3 Vyobrazené údaje o rozměrech v cenících a katalozích jsou jen přibližně směrodatné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Provádění technických změn je pouze v naší kompetenci.

2.4 Závazné objednávky se přejímají ústně, telefonicky, elektronicky nebo osobním podáním jen na zboží, které je skladem. Potvrzení objednávky je okamžitě realizována dodávka (osobním odběrem nebo zásilkou). Nedojde-li k realizaci této zakázky vinou odběratele (např. při stornu objednávky v době, kdy již pro něho byl obchodní případ nezvratně realizován), ze zálohy se uhradí všechny náklady, které společnost zajišťováním takovéto zakázky vznikly. 2.5 Objednávky se identifikují datem a číslem objednávky dodavatele, zpravidla jeho číslem zakázky.

3. Ceny a placení

3.1 Všechny dodávky zboží, výkonů nebo jiných aktivit se uskutečňují za ceny platné v den expedice, se započtením DPH v právě platné zákonné výši.

3.2 Ceny jsou publikovány v námi vydaných cenících. Ceny vždy platí jako ceny smluvní a platí, není-li písemně ujednáno jinak, jako ceny ze skladu. Dojde-li u ceníkových cen k podstatným změnám cenových činitelů (zejména při zvýšení pořizovacích cen z jakékoliv příčiny), může každý z účastníků odběratelsko-dodavatelských vztahů požadovat cestou jednání nové určení ceny.

3.3 Společnost je plátcem DPH a z toho důvodů musí všechny daňové doklady obsahovat náležitosti předepsané zákonem 588/92 Sb. V platném znění, z čehož je zřejmé, že každý odběratel nám musí již při objednávce tyto údaje sdělit.

3.4 Vrací-li odběratel zboží lze tak činit jen po předchozím písemném souhlasu společnosti EUROLATON. Zásilka vráceného zboží musí být vyplacena, jinak nebude převzata.

3.5 U zboží vráceného z důvodu chybné objednávky objednatele si dodavatel vyhrazuje právo snížit výši vyplacené částky až o 15% za manipulaci a administrativní úkony.

3.6 Při prodlení s placením můžeme účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení. Úhrady faktur se zaůčtují na nezaplacené faktury s nejstarším lhůtou splatnosti. Nelze přizpůsobit praxi, že jsou uhrazovány splatné faktury mladšího data a faktury se starším datem splatnosti zůstávají neuhrazeny.

3.7 Při překročení jakékoliv platební lhůty nebo při zastavení placení stávají se z hlediska našich nároků na splacení všechny naše pohledávky ihned splatné a soudně vymahatelné.

4. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůty jsou evidovány jen u písemných objednávek z jakéhokoliv média, pokud je na nich vůbec požadovaná dodací lhůta uvedena. Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky (zakázky), pokud je v tomto potvrzení lhůta uvedena.

4.2 Dodací lhůta je dodržena, jestliže v její lhůtě předmět dodávky opustil provozní prostory společnosti a je na cestě k odběrateli nebo pokud si odvoz zajistil odběratel, je-li mu nahlášena dostupnost dodávky k jejímu odeslání (k expedici).

4.3 Dodací lhůta se prodlužuje vzniknou-li dodavateli nepředvídatelné překážky, které relevantně a prokazatelně mají zaručeně přímý vliv na dokončení nebo posunutí odeslání předmětu dodávky. O možném prodloužení dodací lhůty je kliente informován elektronicky (emailem) nebo telefonicky.

4.4 Vznikne-li zákazníkovi prokazatelně škoda z důvodu prodloužené dodací lhůty a pokud je prokazatelně zaviněním společnosti, pak je odběratel oprávněn po dohodě požadovat odškodné z prodlení.

5. Expedice, přenos rizik a přejímka zboží

5.1 Za správnou a úplnou expedici zboží dle objednávky odpovídá ručí odběratel společnosti.

5.2 Expedice zboží ze skladu končí provedením této operace a tímto okamžikem všechna rizika přecházejí na odběratele. 5.3 Všechna rizika a plná odpovědnost za předmět dodávky přecházejí na kupujícího nejpozději, když dodávka opustí kterýkoliv z provozních prostorů společnosti a cílově je nasměrována ke kupujícímu. 5.4 Přejímka předmětu dodávky odběratelem musí následovat ihned po jeho doručení, z čehož vyplývá, že reklamace zjevných vad nebo diferencí v množství musí být uplatněny ihned (tj. ve lhůtě jednoho týdne).

6. Disponibilní držení a užívání předmětu dodávky a vlastnické právo

6.1 Všechny námi realizované předměty dodávky předcházejí jejich fakturací a přejímkou kupujícího do jeho disponibilního držení a až do zaplacení faktury zůstávají naším vlastnictvím. Teprve příkazem k úhradě nebo zaplacením v hotovosti se stávají vlastnictvím kupujícího.

6.2 Dispoziční držení opravňuje kupujícího k dalšímu užití všech předmětů dodávky podle vlastního rozhodnutí (k dalšímu prodeji, k výrobní spotřebě apod.) s tím, že vlastními dispozicemi směřuje k tomu, aby byly uhrazeny faktury dodavatele v termínu splatnosti.

6.3 K jiným dispozicím než jsou uvedeny v 6.2 nebo které dopovídají obvyklým obchodním zvyklostem není kupující oprávněn, pokud se zaplacením nestane plnoprávným vlastníkem předmětu dodávky. Pokud dojde z zaplacení faktury v termínu splatnosti, mají ustanovení o disponibilním držení dodávky jen přechodnou právní účinnost do doby zaplacení.

6.4 Věci, které společnost zákazníkům, poskytne bezplatně (např. zapůjčené katalogy, vzorky, panely atd.) jsou naším majetkem, musí být užívány jen k účelům, ke kterým byly odběrateli půjčeny a musí být na naší žádost ve vzájemném dohodnutém termínu vráceny v náležitém pořádku nepoškozené a franko sklad.

6.5 V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti naše vlastnická práva k předmětu dodávky nás opravňují činit kroky k jejich uspokojení cestou běžných obchodních zvyklostí dle 3.6,3.7 a 3.8. Nezaplacením ve lhůtě se práva odběratele z dispozičního držení redukují jen na ty operace, které vedou k uspokojení pohledávky prodávajícího a pokud ani po upomínkovém řízení k oprávněnému uspokojení nedojde, bude vůči odběrateli uplatněno soudní vymáhání pohledávky nebo se učiní dohoda o vrácení nezaplaceného předmětu dodávky.

6.6 Zanikne-li naše vlastnické právo převodem (prodejem) předmětu dodávky na třetí stranu (dalšímu odběrateli) nebo výrobní spotřebou u odběratele, pak na nás přechází jemu náležící získaná vlastnická práva vyplývající z nového stavu a to v rozsahu objemu a v hodnotě disponibilního držení předmětu dodávky (zpravidla ve výši fakturované hodnoty předmětu dodávky).

6.7 Odběratel, který je v prodlení s placením nemá nárok na další dodávky do doby než zaplatí všechny splatné dlužné částky společnosti. Výjimečně lze jen se souhlasem jednatele společnosti připustit prodej na dobírku nebo dodávku proti zaplacení v hotovosti, případně úhrada zboží zálohovou fakturou.

7. Ručení za vady v dodávce Za vady v dodávaném zboží i v dodávaných výkonech, zejména u smluvně zajištěných vlastnosti, jsou záruky poskytovány v tomto rozsahu.

7.1 Všechny položky zboží nebo i díly musí být bezplatně opraveny nebo vyměněny, pokud bude uznán objektivní důvod poškození, nebo špatná funkce a to po dobu záruční lhůty stanovené zákonem. A to zejména z důvodu vadného provedení, špatného materiálu, vadně konstrukce atd., jsou-li reklamovaných důvodů neopotřebené, nefunkční nebo ve své upotřebitelnosti znehodnocené. Zjištění je nutné dodavateli oznámit nejpozději do týdne po převzetí zboží u vad zjevných a u skrytých vad neprodlené po jejich zjištění. Dojde-li k fyzickému nahrazení vadného předmětu dodávky (vadného dílu), potom se původně dodané zboží a nahrazené části předmětu jsou majetkem dodavatele.

7.2 Zdrží-li se expedice nebo montáž dodávaných položek zboží bez zavinění dodavatele plyne záruční lhůty ode dne, kdy je odběrateli známa dostupnost předmětu dodávky. Právo odběratele na uplatnění nároků na uplatnění nároku z vad se promlčuje ve všech případech uplynutím záruční lhůty.

7.3 Nepřebírají se záruky za škody, které vznikly z těchto důvodu: -nevhodné nebo neodborné uvedení do provozu uživatelem (nebo jakoukoli třetí osobou) - chybná montáž nebo neodborné uvedení do provozu uživatelem (nebo jakoukoli třetí osobou) - přirozené opotřebení nebo poškození mechanickým event. počasím podmíněným vlivem. V těchto případech nelze uplatnit nárok na záruční ochranu zboží a žádný nárok na náhradu, opravu nebo výměnu v záruce nevznikne.

7.4 K provedení záručních oprav nebo náhradních plnění, které stanoví dodavatel jako nutnou a potřebnou dobu k záručnímu plnění, musí odběratel přijmout jako oprávněný požadavek, jinak je dodavatel zbaven odpovědnosti za záruky a vady.

7.5 Další nároky kupujícího nad rámec garantované záruční lhůty, zvláště jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud nevznikla přímo na předmětu dodávky vinou dodavatele, nelze uplatnit. Záruky se neposkytuje na škody vzniklé proto, že ze strany odběratele nebo třetí strany byly provedeny úpravy, změny nebo opravy bez předchozího svolení dodavatele.

7.6 Reklamace a reklamační řízení nezbavují nikoho povinnosti k dodržení platebních lhůt. Eventuelně vystavené dobropisy mohou být vypořádány především cestou jejich zúčtování v rámci odběratelsko-dodavatelských platebních dispozic.

8. Právo odběratele na odstoupení od smlouvy

8.1 Předpokladem pro uplatnění tohoto práva je existence písemně uzavřené smlouvy podepsané oběma stranami.

8.2 Kupující může odstoupit od smlouvy, jestliže ze strany dodavatele vznikne s konečnou platností nemohoucnost plnění podle smluvních podmínek a nelze dosáhnout dohody o změně smlouvy podle nových podmínek.

8.3 Existuje-li průtah v plnění buď podle 4.3 nebo 8.2 a poskytne-li kupující ve lhůtovém prodlení se nacházejícímu dodavateli přiměřenou čekací lhůtu s prohlášením, že po uplynutí této lhůty převzetí odmítne, pak nebude-li tato čekací lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4 Odběratel může od smlouvy odstoupit, když podle objednávky dojde v některých položkách jen k částečnému plnění co do poštu a dodavatel není schopen dodávku beze zbytku dokompletovat. V tomto případě musí být předmět dílčí dodávky vrácen dodavateli a vystaven opravný daňový doklad (dříve dobropis). Kupující však se může dohodnout i na tom, že odsouhlasí dodávku v menším rozsahu a dohodou nebo dodatkem ke smlouvě upraví objem dodávky do výše reálného plnění.

8.5 Vyloučeny jsou a budou odmítnuty náhrady škod jakéhokoliv druhu, které nevznikly na předmětu dodávky.

9. Soudní příslušnost, místo plnění a užití práva

9.1 Právní vztahy, zejména obchodní závazkové vztahy související s podnikáním, se řídi ustanovením zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění i obchodními zvyklostmi, za předpokladu dodržování dobrých mravů v obchodních a jiných vztazích s podnikáním souvisejících mezi podnikateli, ať již jsou to právnické nebo fyzické osoby. Ve všech sporných případech, vyplývajících ze smluvních vztahů se soudní spory řeší žalobou vznesenou u obchodního soudu, který je příslušný podle hlavního sídla kupujícího. Místem plnění předmětu dodávky je pro obě smluvní strany hlavní sídlo prodávajícího v Kladně.

9.2 Při mezinárodních obchodních stycích se přednostně uplatňuje právo České republiky.

9.3 Jestliže by jednotlivá ustanovení těchto „Prodejních a platebních podmínek“ z jakéhokoliv důvodu byla správně neúčinná nebo neplatná, pak se to týká jen tohoto ustanovení a netýká se to platnosti všech ostatních ustanovení, která zůstávají v platnosti.

9.4 Podpisem smlouvy, nejpozději však přejímkou zboží kupující přijímá tuto informativní úpravu jako smluvní a právní podmínku každého jednotlivého obchodního případu.

9.5 Strana dodavatelské je podle vhodné situace nazývána věřitele, dodavatelem i prodávajícím v identickém významu, obdobně i strana odběratelská je tomu odpovídajícím způsobem označena jako dlužník, odběratel nebo kupující.

 

10. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby.

Domů :: Obchodní podmínky

EUROLATON

GDPR obecné nařízení o ochranně osobních údajů

Copyright 2007 - 2023. Všechna práva vyhrazena  EUROLATON CHEQUIA s.r.o.
Webové stránky běží na systému Joomla. Vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.